ماجرای برجميالد برایراهآهن بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از وقتي روي نیمكت سیاه جامگان نشسته، این تیم را احیا كرده. از این رو به آن رو. یك برد و سه تساوي مقابل تیمهایي چون استقالل، سپاهان، نفت تهران و استقالل خوزستان، موفقیتي بزرگ براي اكبر میثاقیان است. مربي باتجربهاي كه كار با تیمهاي بحران زده را خوب بلد است. او یك بار شموشك را با دست خالي از خطر سقوط نجات داد، راهآهن را در لیگ برتر نگه داشت و آخرین بار نیز این كار بزرگ را با شاهین بوشهر انجام داد. میثاقیان حاال به بقاي سیاه جامگان مياندیشد. اتفاقي كه وقوع آن با وجود او و نتایج فوقالعادهاش چندان دور از دسترس نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.