استيلي:تصميمطارميدرستنبود

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حميد استيلي درباره تساوي پرسپوليس مقابــل الريان قطر گفــت: «من قبل از بازي هم بــه اين موضوع اشــاره كــرده بودم كه پرسپوليس براي آســيا نيمكت قوي ندارد و اگر خوششانس باشــد ميتواند از اين گروه صعود كند. پرســپوليس با اين تيم مشكلي براي قهرماني در ليگ برتر نداشت، ولي بايد نيمكت خودش را براي آسيا تقويت ميكرد و از چند ماه پيش به فكر برطرف كردن اين مشكل ميافتاد.»

وي ادامــه داد: «به نظر مــن عملكرد پرســپوليس در نيمه دوم خيلــي بهتر از 3 بازي قبلي بود، ولي متأســفانه چند فرصت گلزني از بين رفت. پرســپوليس نياز به اين دارد كــه مدافعان كنارياش بيشــتر و بهتر نفوذ كنند، البته يــك پنالتي هم هدر رفت و يك پنالتي هم گرفته نشد كه اين اتفاقات در اين تســاوي نقش داشت. حاال كار صعود پرســپوليس سختتر شــده و بايد الهالل و الوحده را ببرد. بازي با الهالل در قطر به طور حتم يك بازي سخت محسوب ميشود.»

اســتيلي درخصوص انتقادهاي صورت گرفتــه از نحوه پنالتــي زدن طارمي گفت: «تصميم او در چيپ زدن درســت نبود. يك بازيكــن بايــد در چنين شــرايطي از لحاظ روحي در بهترين وضعيت قرار داشــته باشد. اگر طارمي ايــن پنالتي را طــور ديگري از دســت ميداد طبيعتا هواداران پرسپوليس اينقدر ناراحت نميشــدند. يــك بازيكن در چنين شــرايطي بايد به فكر خوشحال كردن مردم باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.