طارمي:يك هفته تمرين پنالتي كرده بودم، معذرت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعــد از انتقادهايي كــه هواداران و پيشكسوتان پرسپوليس به پنالتي چيپ مهدي طارمي داشتند و او بشدت تحت فشــار قرار گرفت مجبور شد در فضاي مجازي ســكوتش را بشــكند و بنويسد: «سالم. كيست كه دلش نخواهد شادي شــما هواداران را رقم بزند؟ بيســت و چهار ســاعت تلخ را پشت سر گذاشتم و گذاشتيد. يك هفته تمرين پنالتي كرده و انواع پنالتيها را زده بودم. نشــد. نشد و بابت همه چيز از شــمايي كه صاحب اصلي پرسپوليس هستيد از همبازيانم و كادر فني و همه عوامل باشــگاه معذرت ميخواهم. حمايت هايتــان را فراموش نكردهام و اگر سهم من فقط انتقاد باشد و شاديها براي شما از جان و دل پذيرا هســتم. ممنون بابت حمايــت بزرگان پرسپوليس كه بزرگي شان را با حمايت از من به عنوان كوچكترين عضو خانواده ســرخ نشــان دادند. بودن تان هميشه باعث دلگرمي اســت. لحظهاي دست از مبارزه براي شاد كردن شما بر نميدارم. دست تك تك تان را ميبوسم و اميدوارم همواره شــاهد موفقيتهاي ارتش سرخ باشيم. شاديهاي پرسپوليس براي شما غمهاتون براي من.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.