ارزان ترين در گروه!

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشگاه پرسپوليس براي رفع بخشي از مشكالت مالي خود قيمت بليت بازي با الريان را به طــرز عجيبي باال برد تا از پر شــدن ورزشــگاه در اين بازي نهايت اســتفاده را ببــرد اما تيرش به ســنگ خورد و نيمي از حاضران در ورزشگاه هم بليت نخريدند (بــا توجه به اينكه حدود 10 هزار نفر بيــن دو نيمه و بدون بليت وارد ورزشگاه شدند) تا هم مبلغ مد نظر مسووالن باشگاه تامين نشود هم با خالي ماندن يك سوم سكوها پرسپوليس مثل هميشه يك ورزشــگاه مملو از جمعيت را پشــت خود نبيند.در ايــن ميان بعد از انتقادهايي كه بــه قيمت باالي بليت اين بازي صورت گرفت تركاشوند معاون باشگاه گفته: «بليت بازيهاي پرسپوليس در بين تمام تيمها ارزانترين بليت است. در امارات و قطــر قيمت بليتها به پول ايــران از 100 تا 250 هــزار تومان بوده اســت. حاال ما در تنها بازي كه در طول مسابقات اين فصل توانستيم بليتفروشي را در اختيار داشته باشيم كمي قيمت را باال برديم.»

توجيه تركاشوند وقتي غير منطقي به نظر ميرسد كه بدانيم ميزان دستمزد و شــرايط مالــي شــهروندان قطــري، عربســتاني و اماراتي با فوتبالدوســتان ايراني كه عموما از قشر كم در آمد جامعه هســتند تفاوت زيادي دارد ضمن اينكه در ورزشــگاههاي اين سه كشور امكانات به مراتب بهتري در اختيار تماشــاگران قرار ميگيرد در حالي كه ورزشگاه آزادي هيــچ امكانات رفاهي براي تماشــاگران ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.