سامان و فرشاد ميرسند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ســامان نريمــان جهــان و فرشــاد احمــدزاده 2 بازيكني بودند كــه به دليل مصدوميت ديدار پرسپوليس مقابل الريان را از دست دادند. با اين حال به نظر ميرسد با اقدامات درماني پزشكان پرسپوليس هر 2 بازيكن ميتوانند در سفر به تبريز و بازي با ماشينسازي سرخپوشان را همراهي كنند. به اين ترتيب پرســپوليس در تبريز با تمام قوا به ميدان ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.