افشين نوروزي مسابقه را رها كرد و به ايران برگشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتان تيم ملي تنيس روي ميز ايران به دليل مشــكالت شــخصي از ادامه حضور در مسابقات قهرماني آسيا انصــراف داد و به ايران بازگشــت. تيم ملي تنيس روي ميز در حالي كار خود را در بخش انفرادي و دونفره مسابقات قهرماني آســيا آغاز كرد كه افشــين نوروزي، كاپيتان تيم ملي ايران بهدليل مشكالت شخصي و پس از كسب اجازه از مدير تيمهاي ملي و پس از موافقت مسووالن ارشد فدراسيون، از حضور در مسابقات انفرادي انصراف داد و به ايران بازگشت. نوروزي قبل از اعزام به چين نيز اين مشــكالت را مطرح كرده بود ولي بهدليل كمك به تركيب جوان تيم ملي، عازم چين شد.

او در حالي برگشته كه برخي اين اقــدام او را به قهر تشــبيه كردند كه دبير فدراسيون در اين رابطه ميگويد: «افشــين نوروزي به هيــچ عنوان قهر نكــرده و بازگشــت وي از چين هم با هماهنگي فدراســيون تنيس روي ميز بوده اســت.» محمود نظري در تكميل توضيحاتش ميگويد: «نوروزي به دليل مسائل شخصي كه داشت نميخواست از همــان ابتدا به چين بــرود اما ما از او خواســتيم به دليل جوان بودن تيم، به چين برود و در كنار بازيكنان باشد. در مســابقه با عربستان هم اين بازيكن يكي از عوامــل موفقيت مــا بود.» او ادامه ميدهد: «ما به افشــين نوروزي احتياج داريم چون اين بازيكن يكي از ستونهاي اصلي تيم ملي است و حتي اگر بخواهد از تيم ملي برود ما موافقت نخواهيم كرد.»

نوروزي در حالــي در اين تركيب جوان قــرار گرفت كــه در رقابتهاي انتخابي شــركت كــرد و در جايي كه برادران عالميان هر كدام بنا به داليلي در مسابقه انتخابي حاضر نشدند، او اول شــد و در تركيب اعزامي به رقابتهاي قهرماني آســيا قرار گرفــت. ابتدا هم مصمــم به حضور با تمام قدرت در اين رويداد بود اما مشــخص نيست چرا در نيمه راه نظرش عوض شد و در نهايت اين مسابقه را ترك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.