واريز پول مسابقات شطرنج قهرماني بانوان جهان به حساب فيده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون شطرنج پول باقيمانده از جوايز رقابتهاي قهرماني بانوان جهان را به حســاب فدراسيون جهاني واريز كرد. تهران در حالي از 22 بهمن تا ۳1 اسفند 95 ميزبان رقابتهاي شــطرنج قهرماني بانــوان جهــان بود كــه ايــن رقابتها هزينــهاي بالغ بر دو ميليارد تومان براي فدراسيون داشت كه در نهايت تامين اين پول حواشي به وجود آورد.

از ســوي فدراســيون جهانــي هم تهديدهايي صــورت گرفت اما در نهايت وزارت ورزش همــكاري كــرد و مبلــغ 280 هــزار دالر باقيمانــده را تاميــن كرد. ايــن پول ابتداي هفتــه جاري در اختيار فدراســيون شطرنج قرار گرفت و مسووالن فدراسيون نيز با انجام كارهاي اداري مربوطه و تبديــل اين پول به ارز مورد نظر، آن را به حســاب فدراســيون جهاني واريز كردند تا بدين ترتيب پروژه بزرگتريــن ميزباني رقابتهــاي بانوان جهان در ايران، 40 روز پس از برگزاري مراســم اختتاميــه باالخره تمام شــود. بخشــي از مبلغ مورد نظر فدراسيون كه رقمي حدود يك ميليارد تومان ميشود را پيــش از اين حامي مالــي اين رقابت جهاني تامين كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.