جدال حساس در ماهشهر و تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هفتــه هفتم مرحلــه گروهي ليگ برتر بســكتبال با برگزاري سه بازي در ماهشهر، تهران و آبادان برگزار ميشود.

مهمتريــن بــازي ايــن هفتــه را پتروشــيمي و شــهرداري اراك برگزار خواهند كرد. هر دو تيم هفته ششــم را با برد پشت سر گذاشتهاند و در ردههاي اول و دوم رده بنــدي گــروه دوم قرار دارند. پتروشيمي بازي رفت را به حريف خود واگذار كرده اســت و حاال در خانه هم كار ســختي براي شكست دانشگاه آزادي دارد كه دو بازيكن خوب خارجي را به خدمت گرفته اســت. پتروشيمي هم كه روز گذشته از ستاره جديد خود يعني حامد حدادي رونمايي كرد و بايد ديد آيا سنتر 218 سانتي ايران در اين بازي به ميدان ميرود يا خير.

شــيميدر در تهران و سالن آزادي ميزبــان شــهرداري گــرگان اســت. گرگانيها در سال جاري نخستين بازي خود را انجام خواهند داد. آنها سال 95 را با برد مقابل يك تيم تهراني به پايان رساندند و حاال بايد ديد در سال جديد مقابل ديگر تيم تهراني چه نتيجهاي را كسب خواهند كرد.

شــاگردان مصطفي هاشــمي كه با يك يار خارجــي ادامه ميدهند، در هفته ششــم مغلوب دانشگاه آزاد شدند و ايــن فرصت را دارند كــه برد خانگي را جشــن بگيرند. در سومين ديدار اين هفته هم قرار بود نفت آبادان در خانه از شهرداري اراك پذيرايي كند. اينطور كه به نظر ميرسد اين ديدار برگزار نخواهد شــد تا هفته هفتم تنها دو ديدار داشته باشد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.