ايران رقباي خود را شناخت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ايران با قرار گرفتن در گروه اول مسابقات بسكتبال ۳×۳ دانشجويان آسيا با تيمهاي فيليپيــن، چين 2، اندونزي، مالزي 2 و مغولستان مسابقه خواهد داد.

مراســم قرعه كشي ســومين دوره مســابقات قهرمانــي بســكتبال ۳×۳ دانشــجويان آسيا در مالزي برگزار و تيم ايــران در گروه اول قــرار گرفت. در اين رقابتها 11 تيم حاضر هســتند كه تيم ايــران در گروه اول قــرار دارد و پس از رقابــت با اين تيم ها، رقابت خود در دور حذفي را برگزار خواهد كرد.

گروه بندي كامل ايــن رقابتها به اين شرح است:

گــروه :A فيليپيــن – چيــن 2 - اندونزي – مالزي 2 – مغولستان – ايران

گروه :B مالزي 1 – چين 1 – نپال – تايلند – ماكائو

اين رقابتهــا از فردا بــه ميزباني مالزي آغاز ميشــود كه تيم دانشجويان كشــورمان فردا در اولين ديدار ســاعت 0۳:۳1به وقت محلي به مصاف فيليپين و در دومين بازي ســاعت 15:45 مقابل تيم چين قرار ميگيرد.

الزم بــه ذكر اســت قهرمــان اين رقابتها جــواز حضور در ليگ جهاني را به دست ميآورد. سومين دوره مسابقات بسكتبال ۳×۳ دانشجويان آسيا از امروز لغايت 27 فروردين در كشور مالزي شهر نيالي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.