صعود مهرام قطران كاوه و رعد به ليگ برتر بسكتبال

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور برگشــت از مرحله يك چهارم پاياني ليگ دســته يك بسكتبال كشور كه ايــن روزها حساســيت بااليي دارد برگزار شــد و ســه تيم توانســتند به نيمهنهايي برســند و جــواز حضور در ليگ برتر را كســب كننــد. در جريان مســابقههاي اين هفته مهرام تهران بعد از پيــروزي در ديدار رفت ميزبان هيات بســكتبال خراسان بود و توانست ۳۶ بر ۶5 حريفش را شكست دهد و به مرحله نيمهنهايــي صعود كند. مهــرام در اين بازي هــم صمد نيكخــواه را در اختيار داشت. قطران كاوه گرگان هم ديگر تيم صعود كننده به نيمهنهايي بود. اين تيم در بــازي رفت نفت اميديه را برده بود و در مسابقه دوم نيز 87 بر 81 حريفشان را شكست داد و صعود كرد. رعد پدافند دزفول هم در دومين مســابقهاش موفق بود و توانست پارســاي مشهد را 7۶ بر 0۶ شكســت دهد و حريــف گرگانيها در مرحله نيمهنهايي شــود. در آخرين مســابقه اين هفته پتروشــيمي پس از باختي كــه در دور رفت برابر ايســتك كردســتان داشت در خانه انتقام سختي از اين تيم گرفت و توانســت 75 بر 8۳ به برتري برســد. مسابقه ســوم اين دو تيم برگزار ميشــود و تيم برنده حريف مهرام در نيمهنهايي ليگ خواهد شــد و به عنوان چهارمين تيم سهميه ليگ برتر را كسب خواهد كرد. با اين نتايج مهرام، قطــران كاوه و رعد پدافند دزفول كه به نيمهنهايي رسيدهاند سهميه ليگ برتر را كسب كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.