ايران – افغانستان؛ اولين مسابقه جام

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي هندبال ساحلي ايران كه با تايلند، ويتنام، افغانستان و امارات در گروه B مســابقات قرار دارد اولين بازي خود را روز دوشــنبه 18 ارديبهشــت ماه مقابل افغانســتان برگزار ميكند. اين نخستين ديدار مسابقات ساحلي آسيا است و بعد از بازي ايران و افغانستان مراسم افتتاحيه برگزار ميشود. با توجه به اينكه كمتر از يك ماه تا زمان برگزاري اين رقابتها باقي مانده است، كميته برگزاري برنامه رقابتها را اعالم كرده است كه برنامه مسابقههاي تيم ملي ايران به اين ترتيب است. دوشنبه: 18 ارديبهشت افغانستان .......................................................................................... ايران 14:۳0 سه شنبه: 19 ارديبهشت ويتنام .............................................................. ايران 14:۳0 چهارشنبه: 20 ارديبهشت ايران .............................................................. امارات 1۳:45 جمعه: 22 ارديبهشت تايلند .............................................................. ايران 1۶:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.