اردوي فرنگي كاران به پايان رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي تيــم ملــي كشــتي فرنگي براي شــركت در رقابتهــاي قهرماني آســيا و كشورهاي اسالمي پس از انجام تمرينات مــرور فن و كوهپيمايي ديروز پايان يافت.

فرنگــي كاران كــه مرحله جديد تمرينات خود را از روز 10 فروردين ماه در خانه كشتي شــماره يك آغاز كرده بودند، صبح ديروز ابتدا كوهپيمايي و در ادامه تمرين مرور فــن را زير نظر كادر فني برگزار كردند.

مرحله جديد تمرينات براي حضور در مســابقههاي مهم پيــش رو از روز دوشــنبه 28 فروردين ماه از سر گرفته ميشــود و تركيب تيمهــاي ملي براي شركت در رقابتهاي قهرماني آسيا در هند و بازيهاي كشــورهاي اسالمي در آذربايجان طبق فرآينــد تيمهاي ملي 15 روز مانــده به اين مســابقات اعالم ميشود.

مرداد،تصميمگيري در مورد اوزان جدید كشتي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.