اصفهان ميزبان سومين دوره رقابتهاي شهرهاي خواهر خوانده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سومين دوره مسابقات بينالمللي افراد داراي معلوليت شهرهاي خواهر خوانده اصفهان با مشــاركت فدراســيون ورزشهاي جانبــازان و معلوالن و شهرداري اصفهان برگزار ميشود. در حاشيه مراسم افتتاحيه اولين مجموعه ورزشــي اختصاصي جانبازان و معلوالن اصفهــان، تفاهمنامه برگزاري اين رويداد بين المللي، به امضاي محمود خسروي وفا، رييس فدراسيون و مهدي جمالي نژاد، شــهردار اصفهان رسيد. بر اين اساس، سومين دوره اين رويداد بينالمللي به ميزباني اصفهان و در شش ماهه دوم سال 96 برگزار ميشود و فدراسيون در خصوص پيگيري مسائل مربوط به دعوت از تيمها و موارد فني و شهرداري اصفهان نيز پيرامون مسائل مرتبط با ميزباني، مسووليت دارند.

معرفی برترینهاي روز نخست اسكي معلوالن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.