در تيم من گلزني به تنهايي كافي نيست!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با وجود گلزني ماريو بالوتلي در بازي اخير نيس برابر ليل كه هر دو گل بــرد 2 بر يك تيمش را زد، مربي او هنــوز هم از اين مهاجم ايتاليايي كامًا راضي نيســت و به او گفته است كه فكر نكند مسووليتش در قبال تيم تنها به گلزني محدود ميشود. سوپرماريو از تابستان سال گذشته كه ميان را به مقصد نيس ترك كرد، در لوشــامپيونه 15 گل زده و به تيمش براي رسيدن به رده ســوم ليگ كمك بزرگي كرده است. او البته در اين مدت سه بار هم اخراج شــده است. لوســين فاوره، مربي نيس در گفتوگو با اشپيگل درباره بالوتلي گفت: «او بايد بهتر و بيشــتر از اين بدود. ماريو بايد بيشــتر كار كند اگر ميخواهد كه همتيميهايش در دراز مدت برايش احترام قايل باشــند. در فوتبال مدرن امروز تنها گلزني كافي نيســت. ماريو بازيكن خوبي است و من و او با هم رابطه خوبي داريم اما بعد شــخصيتي يك بازيكن از بعد فني او جداست. او از نظر شخصيتي يك الگو است و در مورد عملكردش بهعنوان يك مهاجم هم بايد گفت كه گلهايش قطعا به ما كمك خواهند كرد. او در بازيهاي اخير ما هم عملكرد خوبي داشته است.

دیلي میل- اســتیون جرارد از فصل آینده هدایت تیم زیر 18 ســالههاي لیورپول را برعهده ميگیرد و همزمان مدرك مربیگرياشراهمميگیردتااحتماالآمادهكاردرتیماصليشود.

دیلــي میــل- اوبامیانــگ بــا ایــن المبورگینــي ســیاه ســر تمریــن دورتمونــد رفــت.

دیلــي میل- بعــد از حمله بــه اتوبوس تیــم دورتموند، پلیــس در كنــار زمیــن تمرین این تیم مســتقر شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.