كيليني: بهتر از اين نميشد مقابل بارسا نتيجه بگيريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جورجــو كيلينــي زننــده گل ســوم پيروزي 3 بر صفر يوونتوس برابر بارســلونا در دور رفــت از مرحله يــك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا معتقد است كه تيمش نتيجــهاي در ايــن بازي گرفته اســت كه تصورش را نميكرد.

او در پايــان بــازي گفت: «شــب فوقالعــادهاي بود. مــا واقعــا از نتيجه خوشحاليم چون يكي از بهترين تيمهاي دنيا كه قطعــا بهترين خط حمله جهان را دارد شكســت داديم. البته آنقدر بالغ هســتيم كه بدانيم كارمــان هنوز تمام نشــده اســت. در نوكمپ بازي سختي پيش رو داريم. با اين حال اگر سه ساعت پيش از بازي ميپرســيديد كــه از اين بــازي چه نتيجهاي ميخواهيم، ســخت ميشــد نتيجهاي بهتر از چيزي كه رقم خورده بخواهيــم. همه ما از نقاط قوت و ضعفمان آگاهيم. ما برابر تيمي هستيم كه در بازگشــت و جبران شكستهايش استاد اســت. ما به خوبي براي اين بازي آماده شده بوديم و اكثر حمات بارسا را خنثي كرديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.