هونتالر:‌به‌باشگاهي‌در‌وسط‌بيابان‌نمي‌روم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كالس يــان هونتــالر، مهاجــم شــالكه گفته كه در پايــان فصل به حضور هفتســالهاش در بوندسليگا پايــان خواهــد داد. ايــن مليپوش هلندي گفته البتــه راهي خاور دور، يا باشگاهي در وسط بيابان نميرود.

هونتالر مورد توجه چند باشــگاه هلندي اســت و گفته ميشود ممكن اســت به آژاكس برگردد، يعني جايي كه در آن مشــهور شــد. اين مهاجم ســابق رئال مادريد و ميــالن كه در 76 بازي ملي توانســته 42 گل بزند، در شــالكه پس از گيدو برگشــتالر و اريك ماكســيم شــوپو موتينگ، در اولويت ســوم مهاجمان است و زياد به او بازي نميرســد. او ميگويد: «از اوضاعي كه در حال حاضر در شــالكه دارم راضي نيستم. قراردادم در پايان فصل منقضي ميشــود و اين آخرين ســال حضور من در اين تيم اســت. حركت بعدي من تصميمي شجاعانه خواهد بــود. من واقعــا فوتبال بازي كردن را دوســت دارم اما چهار فرزند دارم و كارهاي جالب زيادي هست كه بخواهم انجام دهم.»

هونتالر در اين فصــل تنها يك گل در بوندسليگا زده و از 22 فوريه تاكنون در تركيــب ثابت تيمش قرار نگرفته است.

ايــن بازيكــن 33 ســاله درباره مقصــد بعــدياش گفت كــه حاضر نيســت اولين هلندي حاضر در ليگ چين شود: «من هنوز انگيزه دارم. اين احتمال كامال وجود دارد كه به هلند بروم. من حاضر نيســتم به باشگاهي در وسط بيابان، چين، يا تركيه بروم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.