تكذيب جدايي كاوه از استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با اعالم مربي اســتقالل اين باشگاه از هــم اكنون فعاليت خود را براي تمديد قرارداد با 11 بازيكني كه قراردادي با اين باشگاه ندارند آغاز كرده است.

در فهرست اســتقالل هم اكنون 11 بازيكن حضــور دارند كه قراردادي با اين باشــگاه ندارند و ظاهرا مديران باشــگاه از هــم اكنون عمليات تمديــد قرارداد با بازيكنان مورد نظر شــان را آغاز كردهاند. محمد خرمگاه در اين باره ميگويد: «هنوز مشكالت مالي حل نشده است اما باشگاه به فكر تمديد قرارداد بــا بازيكنان مورد نظر اين تيم اســت. علي آقاي منصوريان برنامههايــي براي اين موضــوع دارند كه اميدوار هســتيم برنامهاي كه ايشــان و باشــگاه دارند عملي شود تا بتوانيم فصل آينــده حضور قدرتمنــدي در ليگ برتر داشته باشيم. همه بازيكنان دوست دارند قراردادشــان را با استقالل تمديد كنند و عاشــق پيراهن اين باشگاه هستند اما به هرحال بايد شرايط آنها هم برآورده شود و اوضاع طوري پيش برود كه به قداســت آنها لطمهاي وارد نشود.»

خرمــگاه در مــورد اينكــه گفتــه ميشــود كاوه رضايي تمايلــي به ماندن در اســتقالل ندارد هــم ميگويد: «اصال چنين چيزي نيســت. كاوه اگر دوســت نداشت در اســتقالل بازي كند كه اصال قرارداد امضا نميكرد. بايد شرايط طوري پيش بــرود كــه كاوه هم بــه مطالبات خود برســد همانطــور كه اين شــرايط براي تمام بازيكنان اســتقالل بايد وجود داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.