استقالل در تاشكند بازهم نبرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنان استقالل باز هم در تاشكند موفق به كسب پيروزي نشدند تا طلسم اين شهر همچنان براي آنها باقي بماند. استقالل در ديدار برابر لكوموتيو موفق به كسب پيروزي نشد تا اين تيم همچنان در تاشــكند در حســرت كسب پيروزي باشد. اســتقالليها پيش از اين در اين شــهر برابر تيمهاي نوف باخور، نفتچي و پاختاكــور قرار گرفتــه و همواره اين شهر را با شكست ترك كرده بودند و در ديدار برابر لكوموتيو نيز موفق به كسب پيروزي نشــدند.به اين ترتيب استقالل در چهارمين حضور خود هر چند موفق به كســب يك امتياز ارزشــمند شد اما همچنان تاشكند شهر طلسم شده آبيها به شمار ميرود.

آبيپوشــان البته با شكست نسف قارشــي تجربــه پيــروزي در خــاك ازبكســتان را دارند اما ايــن برد نيز در شــهري به جز تاشــكند به دست آمده اســت.همچنين اســتقالل در پنجمين حضور خود در ازبكســتان موفق شــد ششــمين گل خــود برابــر نمايندگان اين كشــور را به ثمر برساند و گلي كه رحمتي دريافت كــرد، نهمين گلي بود كه وارد دروازه آبيها در اين كشور شده بود.اين در حالي اســت كه استقالليها در تهران توانستند اين تيم ازبكستاني را شكست دهند اما در تاشكند به زحمت يك امتياز از اين تيم گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.