تاخير در پرواز استقاللي ها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

استقالل بعد از تاخير در پروازش صبح ديروز به تهران رسيد. استقالليها بعد از تساوي مقابل لكوموتيو تاشكند، براي بازگشت به تهران با تاخير طوالني مدت در پرواز خود مواجه شــدند. اين تاخير باعث شد تا در نهايت آبي پوشان بعــد از كالفگي زياد ســاعت 5 صبح ديروز به تهران برسند.در همين راستا و با تصميم كادرفني از ساعت 17:30 ديروز يك جلســه تمريــن ريكاوري براي اســتقالليها در كمــپ زنده ياد حجازي برگزار شد.استقالل بايد شنبه به مصاف صبا بــرود كه در بازي قبلي خود توانست تراكتور را با نتيجه پرگل شكســت دهد و در حال حاضر روحيه خوبي براي رويارويي با استقالل دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.