مومني: حیف که بدون امتیاز از قطر برگشتیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي مومني هافبك اســتقالل خوزســتان اگرچه هنوز هــم از باخت مقابــل لخويــا ناراحت اســت اما فكر ميكند با پيروزي مقابل سايپا ميتوان اين شكســت را به فراموشــي ســپرد. مومني درباره بازي بــا لخويا ميگويد: «بازي خوبي مقابل لخويا داشــتيم اما حيف كه بدون امتياز از قطر برگشتيم. ايــن نتيجه در حالي رقــم خورد كه ما فرصت گلزني و جبــران گل خورده را داشــتيم و ميتوانستيم نتيجه را به نفع خودمان تغيير دهيم يا حداقل تساوي به دست بياوريم. اگر كم اشتباه ميكرديم قطعا اجازه نفوذ بــه حريف نميداديم و ميتوانســتيم امتيازات بيشتري را به حساب خودمان واريز كنيم. با اين حال نااميد نيســتيم و هنوز فرصت جبران و شانس صعود به مرحله بعد را داريم.»

هافبــك اســتقالل خوزســتان در رابطــه بــا اينكــه شكســت مقابل ســياهجامگان روي نتيجــه اين ديدار تاثيرگذار بــوده يا نــه، ادامه ميدهد: «بعيد ميدانم چون شرايط ليگ ايران با ليگ قهرمانان آســيا خيلي متفاوت اســت. تمام بچهها با جــان و دل بازي كردند كه متاســفانه تالششــان براي كســب امتياز به ثمر ننشست. با وجود مشــكالت مالي و تاثيــر آن روي تيم بازيكنان اســتقالل خوزستان بيتوجه به اين موضوع با غيرت بازي ميكنند.» مهدي مومني درباره بــازي اين هفته مقابل ســايپا ميگويد: «تمام فكرمان بعــد از بــازي لخويــا به ليگ اســت، انشــاءا... با ريكاوري و تمرينات خوب بتوانيم در بازي با ســايپا برنده ميدان باشــيم. سايپا از تيم خوبي بهره ميبرد امــا ما فقط و فقط بــراي برد به زمين ميرويم چون با پيروزي مقابل ســايپا باخت لخويا را به فراموشي ميسپاريم و ميتوانيم با 3 امتياز اين بازي اميدوار به كسب سهميه آسيايي باشيم. شرايط در روزهاي پاياني ليگ خيلي سخت است و بايد در ايــن 3 بازي بهترين عملكرد و بازيمان را بــه نمايش بگذاريم تا در پايان حداقل سهميه كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.