دستنشان: منتظر لغزش تیمهاي باالي جدول هستیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نادر دستنشــان سرمربي تيم فوتبال خونه به خونه مازندران درباره پيروزي تيمــش مقابل مس كرمــان ميگويد:«همانطور كه قبال گفته بودم ما بازي ســختي با مس كرمان داشتيم. تيم مس با توجه به شرايط جدول خيلي زود بازي را هجومي شروع كرد.

در 25 دقيقه اول به دليل شرايط جوي و آب و هوايي كه عوض كرده بوديم عملكرد خوبي نداشــتيم و ديديد كه در همان دقايق هم گل اول را خورديم.

در نيمه دوم تيم مس كرمان را به خوبي آناليــز كرديم و تا حدودي هم بچهها با جو و شرايط بازي آشنا شده بودند و ديديد كه دو گل هم به ثمر رســانديم و چندين موقعيت گل هم از دســت داديم. در نيمه دوم خط هافبك مس كرمان را مجبور كرديم رو به بازي هوايي بياورد و خدا را شــكر با اين كار نتيجه الزم را به دست آورديم.»

دست نشان همچنان شانس صعود براي تيمش قايل است: «ما بازي به بازي جلو ميرويم و منتظر لغزش تيمهاي باالي جدول هستيم و هيچ چيز در فوتبال تمام شــده نيست و بايد صبر كنيم و ببينيم ساير تيمها چه نتيجهاي ميگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.