زامهران: مقابل تبریزيها سه گانه میکنیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حســين زامهران اگرچه در بازيهاي ابتدايــي فصل خيلي خوب نشــان نداد و مدت زيادي نيمكتنشــين شــده بود اما در بازي هفته گذشــته تيمش مقابل ماشينسازي 2 گل زيبا زد تا پديده به پنجمين پيــروزي پياپي خود برســد. زامهران حاال هم انگيــزه زيادي براي گل زدن مقابل تراكتورســازي تبريز دارد. مهاجم پديده مشــهد در مورد اين بازي از هفته بيســت و هفتم ليگ برتر ميگويد: «ما در بازيهاي آخــر خوب عمل كرديم و ميخواهيم بــه روند خوب خود ادامه دهيم. بازي با تراكتورسازي سخت اســت ولي تيم ما در بهترين شرايط خود به ســر ميبرد و هدفمان اين است كه تراكتور را شكست دهيم. ما در نيم فصل دوم دو تيم تبريزي را شكســت داديــم و ميخواهيم مقابل تراكتورسازي مهمترين تيم تبريزي هم به برد برسيم تا مقابل تيمهاي تبريزي ســهگانه كرده باشــيم. تراكتور تيم واقعا خوبي است و تفاوت زيادي با ماشينســازي و گسترش دارد.» حســين زامهران كه هفته قبل دو گل مقابل ديگر تيم تبريزي يعني ماشينســازي به ثمر رساند، درباره شــرايط خودش هم ادامه ميدهد: «تيم ما دير به شرايط خوب خود رســيد و اگر ليگ كمي بيشتر ادامه داشــت با اطمينان ميگويم ســهميه ميگرفتيم. بازي كردن با پديده براي هر تيمي سخت شده. ما مربي خوبي داريم كه بــدون ادعا كار ميكند؛ رضا مهاجري واقعا براي پديده زحمت كشــيد و خيلي سختيها را پشت سر گذاشت تا اين تيم به شرايط خوب االن خود برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.