حسنزاده: هنوز جایزه مراسم برترینهاي آسیا را نگرفتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علياصغر حســنزاده كه بعــد از خداحافظي محمد كشــاورز كاپيتان سابق تيم ملي فوتسال به كاپيتاني تيم ملي رسيد، براي دومين سال بهعنوان بهترين بازيكن فوتسال آسيا در سال 2016 انتخاب شــد اما هنوز نتوانسته براي دريافت جايزه خود به مراسم برود.

حســنزاده در اين رابطــه ميگويد: «من اين افتخار را نداشــتم كه در مراســم بهترين بازيكن فوتســال آسيا كه در سال 2016 برگزار شد حضور پيدا كنم و به همين علت تا االن هم نتوانستم جوايز كنفدراسيون فوتبال آســيا را بگيرم.» بازيكن تيم ملي فوتســال كشورمان در مورد تحويل اين جايزه ادامه ميدهد: «فدراسيون فوتبال ايران طي تماسي با بنــده اعالم كرد كه يكشــنبه 27 فروردين قرار است جلسهاي با حضور علي كفاشيان نايب رييس فدراســيون فوتبال ايران و اعضاي كميته فوتسال و همچنين ســرمربي تيم ملي فوتسال ناظمالشريعه در محل فدراســيون برگزار شــود تا از من تقدير كننــد. اين جوايز را علي كفاشــيان رييس كميته فوتسال و فوتبال ساحلي ايافسي به نمايندگي از كنفدراسيون آسيا اهدا خواهد كرد.» حسنزاده در مورد شرايط تيم ملي فوتسال هم ميگويد: «شرايط تيم ملي خوب اســت و ما االن اردو نداريم، سفر ما به كرواسي و جوانگرايي كه در تيم ملي و بازيهاي دوســتانهاي كه انجام شده، ميتواند كمك بسياري به جوانان و تيم ملي فوتسال كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.