مرفاوي: روي صحبت ما با سازمان ليگ است نه سياهجامگان و عباسي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اعتــراض صباييها به جشــن زودهنــگام قهرمانــي براي پرسپوليس همچنان ادامه دارد. آنها معتقدند كه برگزاري جشن قهرماني پيش از هفته پاياني باعث ميشــود كه پرسپوليســيها در بازي هفته آخر مقابل ســياه جامگان، انگيزه الزم را نداشــته باشــند و ســياه جامگان در رقابت براي بقا، از صبا پيشي بگيرد. صمد مرفاوي، ســرمربي صباي قم در راستاي همين اعتراضها، درباره صحبتهاي مدير عامل باشــگاه سياهجامگان ميگويد: « روي صحبت ما با ســازمان ليگ و فدراســيون بود و نامه رسمي ما به اين دو جا ارســال شده است. ما كاري به اظهارنظر ديگران نداريم. هر وقت اسم سياهجامگان و آقاي عباسي را آورديم ايشان اظهارنظر كنند.» ســرمربي صباي قــم همچنين به بازي تيمش مقابل استقالل اشاره ميكند: «استقالل تيم قابل احترامي است و من هم بازي قبل اين تيم را ديدم. اين تيم در نيمفصل دوم نتايج بهتري كسب كرده ولي شرايط ما به شكلي است كه بــه 3 امتياز بازي نيــاز داريم. مطمئن باشيد اين بازي هم براي ما سخت است و هم براي استقالل.»

مرفاوي دربــاره اينكه آيا راضي به خداحافظي عنايتي در بازي با استقالل شــد يا خير، ميگويــد: «من فقط يك بار با او صحبت كردم و طبيعي اســت كــه فوتباليســت يــك روز از ميادين خداحافظــي كند. به عنايتي گفتم كه تا بــازي آخر صبر كند و انشاا... تيم بماند و هم خيال او راحت شود و هم خيال ما. من به او اينگونــه گفتم و از او دعوت به همكاري كردم. ولي اگر عنايتي با ما بماند شامل حال دوشغلهها نيست (با خنده).»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.