كاپيتان باز هم به آرزويش نرسيد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا عنايتي هميشــه ميگفت دوســت دارد در تيم استقالل از فوتبال خداحافظي كند. اتفاقات ســالهاي اخيــر و دور افتادن او از تيم محبوبش اما كم كم عنايتي را به اين نتيجه رســانده بود كه شايد هيچ وقت نتواند به آرزويش برســد و با پيراهن آبي استقالل از فوتبال خداحافظي كند.

شــايد به همين خاطــر، حاال كه تصميمش بــراي خداحافظي قطعي شــده، ميخواست حداقل در بازي مقابل اســتقالل از فوتبال خداحافظي كند كه اين بار هم ظاهرا نميتواند به خواســتهاش برسد چراكه مديرعامل باشــگاه صباي قم با خداحافظي كاپيتان تيمش در بازي با اســتقالل در هفته بيست و هفتم ليگ برتر به شدت مخالفت كرده است.

كشــوري فرد اعتقاد دارد كاپيتان تيمش نبايد در اين شــرايط حســاس صبا را تنها بگذارد. البته با شــرايطي كــه صباي قم دارد و راه ســختي كه براي بقا پيش روي اين تيم قرار گرفته، طبيعي است كه حضور عنايتي به شــدت ميتواند كمك حال اين تيم باشد. با اين شــرايط به احتمال فراوان داســتان خداحافظي رضا عنايتي به پايان فصل موكول ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.