بهناز مير مطهریان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ‪Behnaz Mirmotahharian‬

مقابل بنيادكار هم گل زدي و هم بازيكن برتر شدي.

خيلي بازي ســختي بود و با توجه به شــرايطي كه در جدول داشــتيم، بايد ميبرديــم. كال بــر بازي مســلط بوديم امــا خيلــي از موقعيتهاي مــان را هم گل نكرديــم كه اگر ايــن موقعيتها گل شــده بود، بايد با گلهاي بيشتري برنده ميشديم.

مثل بازيهاي ذوبآهن در ليگ، در اين بازي هــم برخالف روند بازي گل خورديد.

بله ما سه، چهار موقعيت تك به تك داشــتيم كه گل نشد. ما خيلي بدشانسي ميآوريم. البتــه در برخي مواقع به دليل تمركز نداشتن، دچار اشتباهات فردي هم ميشــويم اما با همه اينها مهم سه امتياز اين بازي بود كه به دست آورديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.