وداع باشكوه با پيشكسوت رسانه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از سفر نابهنگام زندهياد عباس عبدالملكي، اين دومين شوك به رسانهها و به ويژه رسانههاي ورزشي بود. دست روزگار اين بار عبدالقدير آبپرور را از رسانههاي ورزشي گرفت. مردي كه از فعاالن عرصه مطبوعات از دهه 60 بود و در سالهاي اخير در رداي يك پيشكسوت قلم ميزد اما حاال از او تنها يك نام بهجا مانده و يك مشت خاطره. زندهياد عبدالقدير آبپرور بامداد سهشنبه به طور ناگهاني جان به جانآفرين تســليم كرد و پيكر او را صبح ديروز بعد از تشــييع از مقابل منزلش، در قطعه نامآوران بهشــت زهرا (س) به خاك سپردند. روحش شاد و يادش جاويدان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.