بانواني كه تا آخرين نفس ميدوند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از آنچه در رقابتهاي بينالمللي دو ماراتن پارس در تهران اتفاق افتاد، حاال تماشــاي رقابت بانوان دونده در مســابقات كشوري ديدن دارد. مســابقاتی كه هر سال برگزار ميشــود و اين بار، شهر شيراز ميزبانش بود. يك ميزباني موثر كه اتفاقا دوندههاي شيرازي را به مقام قهرماني رســاند. اين چند تصوير هم از همين مسابقات بهجا مانده است. تورنمنتي كه سوت پايان آن عصر سهشنبه در ورزشگاه حافظيه شــيراز به صدا درآمد و تيم 64 امتيازي فارس جام قهرماني را باالي ســر برد. تيمهاي خراسان رضوي و تهران هم به ترتيب با 61 و 44 امتياز دوم و سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.