همه اميدهاي برانكو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ادعاهاي برانكو را با درشــتترين تيتر روي جلد بــرده بوديم. او از عطش خود و تيمش بــراي قهرماني گفته بود و اينكه ميخواهند با شكست دادن استقالل در شهرآورد، به استقبال اين قهرماني بروند. پروفســور همچنين از بياهميتي حضور دروازهبان اول استقالل در ايــن بازي مهم گفته بود. ناكامي اســتقالل و مهاجمانش در گلزني و تمجيد مظلومــي از آبيها خبر ديگري بود كــه روي جلد برديم و همچنيــن از انتظار براي معرفي حريفــان تيم ملي در رقابتهاي مقدماتي جام جهاني نوشتيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.