از تكواندو تا فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعد از پخش مسابقات تكواندو در ساعتهاي 11 و 51، شبكه ورزش ساعت 23 «فوتبال »120 را روي آنتن ميبرد و برنامههاي جمعهاش را ســاعت 12 با ليگ يك فوتبال آغاز ميكند. ســاعت 15 تكواندو پخش ميشــود و بعد هم فوتبال؛ ساعت 17 پديده- تراكتورسازي و ساعت 19 سپاهان- گسترشفوالد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.