دومي تراكتور، یك شب یا بيشتر؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جمعــه ،96/1/25 هفتــه بیســت و هفتم شــانزدهمین دوره لیــگ برتر، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت: 17 ، تماشاگر: 12 هزار نفر پدیده صفر تراکتورسازي یك گل: هادي محمدي )8( داور: سیدمهدي سیدعلي کمكها:سعیدعلينژادیان،هاديطوسي اخطار: میالد کمنداني، حســن جعفري (پدیده)، محمد نــوري، هادي محمدي، محمد ایرانپوریان (تراکتورسازي) بازیكــن برتــر: هــادي محمــدي (تراکتورسازي) با تقدیر از زامهران

پدیــده: مجتبــي روشــنگر ،)4( محمدحسين مرادمند ،)4( وارازدات هارويان ،)4( حسن جعفري ،)5( رضا ناصحي ،)5( اكبر ايماني ،)6( ميــالد كمنداني 77()5( - يونس شاكري)، معين عباســيان 85()6( - مرتضي منصــوري)، محســن يوســفي ،)6( محمد عليمردانــي 60()5( - حســين مهربان ،))7( فرزاد زامهران )6( سرمربي: رضا مهاجري

تراکتورســازي: محمدرضــا اخباري ،)5/5( هــادي محمدي ،)7( خالد شــفيعي ،)6/5( محمــد ايرانپوريــان ،)6/5( شــهرام گــودرزي 90+1()4( -عــارف آقاســي)، محمدرضا مهــديزاده ،)5( علي طاهران ،)5( محمد نوري ،)5( مهدي شــريفي ،)4( محمد ابراهيمي ،)4( فرزاد حاتمي )4(

سرمربي: امیر قلعهنویي

ايران ورزشي - براي شكستن طلسم گل نزدن تراكتورسازي، 8 دقيقه كافي بود. جالب اينكه اين گل را هادي محمدي زد كه هميشه جايش در خط دفاع است و اين بار در دورترين فاصله از دروازه خــودي، مهمترين گل هفته را روي ارســال زيباي محمد ابراهيمي به ثمر رساند. گلي كه آغازگر بازي بود انگار.

از اين لحظه، پديده كمكم جلو كشــيد و با در اختيــار گرفتن ميانه ميــدان، دروازه ميهمان تبريزي را هدف قرار داد. شــاگردان مهاجري امــا آنقدر بادقت نبودنــد كه از اين همه موقعيت گل بســازند و البته شانس هم ياريشــان نكرد. در واقع اين مدافعان آماده و هميشه حاضر تراكتورسازي بودند كه مقابل حمالت مشهديها ايســتاند و اجازه ندادند توپ به دروازهشان برســد. با نزديك شدن به دقايق پاياني نيمه، حمالت پديده هم شــكل جديتري به خود ميگرفت و تراكتورســازي قدم بــه قدم عقبتــر ميرفت امــا گلبخور نبــود. در دقيقه 30 دروازهبــان تيم تبريزي عليمردانــي را در موقعيت تك بــه تك ناكام گذاشت و شــانس بعدي را هادي محمدي از پديده گرفت؛ وقتي اجازه نداد عليمرداني كه با پاس دقيق كمنداني دوباره در موقعيت تك به تك قرار گرفته بود، پايش به گل باز شود.

تنها چند دقيقــه بعد از ايــن اتفاق كه مشــهديها آن را پنالتــي تشــخيص داده بودنــد، اين بار زامهران با پاس تودر يوســفي با اخباري تك به تك و ســپس ســرنگون شد تا نيمكتنشــينان پديده و سكونشــينهاي مشــهدي يكصدا فرياد بزنند: «پنالتي!» داور اما نظــرش اين نبود و بازيكنــان پديده هم با فراموشي آنچه اتفاق افتاده بود، حمالتشان را ادامه دادند. تنها يك دقيقه بعد از موقعيتي كه يوســفي در دقيقه 40 از دست داد، چيزي نمانده بود ضربه چيپ ايماني از وســط زمين دروازه تراكتورســازي را بــاز كند كه اخباري به موقع برگشــت و توپ را از زير طاق دروازه بيرون كشــيد. در نيمه دوم هــم حملهوران پديــده فعالتريــن بازيكنان زميــن بودند و تيــم مشــهدي همچنان در حســرت گل.

بعد از چنــد موقعيتي كــه ابراهيمي و جعفري از دســت دادند، معين عباسيان هم تــوپ را به تير دروازه تراكتورســازي كوبيد و فرزاد حاتمي هم در يكي از بدترين روزهايش، تنها موقعيتــي را كه نصيبش شــده بود، در مصاف تك به تك با روشــنگر از دســت داد؛ درســت مثل موقعيتي كه ناصحي از دســت داد. خطرناكترين موقعيت را اما عباســيان در آخريــن ثانيههــاي بازي از دســت داد تا ناعادالنهتريــن نتيجه ممكن رقــم بخورد و دســت پديده از امتيازهاي اين بازي خانگي خالي بماند.

در عوض، تراكتورسازي كه در هفتههاي اخيــر ناكاميهاي بســياري را تجربه كرده و پيش از اين هرگــز در مشــهد مقابل پديده برنده نشــده بود، جاي آبيهــا را در رده دوم جــدول گرفت و بعــد از نتيجه بــازي امروز اســتقالل، اميدش بــه بــازي رودررو با اين تيم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.