ميثاقيان نميبازد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

جمعــه ،1396/1/25 هفتــه بیســت و هفتم شــانزدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت: 81، تماشاگر: 10 هزار نفر نفت آبادان یك گل: محمدرضا خانزاده 33( - گل به خودي) سیاه جامگان یك گل: وحید عسگري )58( داور: بیژن حیدري کمك ها: علیرضاایلدروم و مهدي الوندي اخطار: مجتبي ممشــلي، گویي یان کیم، حكیم نصاري، محمد شادکام (صنعت نفت) وحید عســگري، محمدرضا خانزاده و ســاالر

افراسیابي (سیاه جامگان) بازیكن برتر: رضا شربتي (سیاه جامگان)

نفت آبادان: ناصر ســاالري ،)3( مجتبي ممشلي ،)4( علي عبدا...زاده ،)3/5( حســين بغالني ،)3( امير زليكاني ،)4( عزيز معبودي ،)4( حكيم نصاري ،)4/5( محمدزبير نيك نفس ،)3( رضا جيبره ‪66( )2(‬ -حسين ساكي)، بهادر عبدي ‪65( )2(‬ - گويي يان كيم)، محمد شادكام ‪90( )2/5(‬ - علي صالح هاشم) سرمربي: فیروز کریمي ســیاه جامگان: محمد ناصري ،)5( محمدرضا خانزاده ،)4/5( وحيد عسگري ،)4( رضا شربتي ،)5/5( عليرضا جليلي ،)5( عبدالرضا زارعي ‪32( )2(‬ - محسن آذرباد ،)3/5( ســاالر افراســيابي ،)4( حسين بادامكي ‪82( )4/5(‬ - ميثم حسيني)، پيام ملكيان ،)5( روحا... سيفاللهي ،)4( گوران جركوويچ )4( سرمربي: اکبر میثاقیان

ايران ورزشــي - نفت آبادان در دقيقه 33 به گل برتري رسيد. حركت ديدني رضا جبيره از كناره زمين با ارســال او روي دروازه ســياه جامگان همراه شد اما پيش از رسيدن توپ به مهاجمان آباداني خانزاده آن را قطع كرد و با اين حركت خود به اشتباه دروازه خودي را گشود.

چهار دقيقه پس از به ثمر رساندن گل اول بازي، حركت شــادكام و تكل عســگري يــك پنالتي براي آبادانيها در پي داشت و حسين بغالني پشت اين توپ ايستاد اما ضربه اين بازيكن راهي به دروازه حريف پيدا نكرد و از باالي دروازه به بيرون رفت.

وحيد عســگري اما در دقيقه 58 گل تساوي را به ثمر رســاند. ضربه ايستگاهي سياه جامگان پس از دفع ناقص ساالري به وحيد عسگري رسيد و اين بازيكن نيز با ضربه دقيق خود توانست دروازه نفتيها را باز كند.

بازي هــم در نهايت با تســاوي به پايان رســيد تــا اميدهاي ســياه جامگان بــراي بقــا در ليگ برتر زنده بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.