هشتمي آسيا، نتيجه مشترك مربيان وطني و فدراسيون فوتبال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كنفدراســيون فوتبال آســيا آخرين ردهبنــدي ليگهاي برتر فوتبال آســيا را اعالم كرد كه در ايــن ردهبندي ليگ برتر فوتبال كشورمان ردهاي بهتر از هشتمي در آسيا كســب نكرد و اين در حالي است كه قريب به 5 سال اســت تيم ملي كشورمان در رده نخست فوتبال آسيا قرار گرفته بود و در آخرين ردهبندي فيفا هم ضمن حفظ ايــن عنوان مهم، توانســت فاصله امتيازي بســياري با رده دوم اين ردهبندي به وجود بيــاورد. هر چقدر كه تيم ملي كشــورمان در طول ســالهاي اخير با هدايت كارلوس كيروش توانسته رتبه فوتبال كشورمان را در آســيا باال برده و به رده اول اين ورزش برســاند متاســفانه در طول همين سالها ليگ برتــر كشــورمان در آســيا روزهاي پرتالطمي را ســپري كرده و هر سال بحث كم شدن ســهميه ليگ برتر كشورمان در ليگ قهرمانان آسيا، كابوس تيمهايي شده است كه با هزار زحمت توانستند خود را به ردههاي باالي جــدول ردهبندي ليگ برتر برســانند تا با حضور در آســيا خودنمايي كنند اما متاســفانه عالوه بر وجود دلهره و نگراني بابت كم شــدن سهميه، نمايندگان كشــورمان در رقابتهاي ليــگ قهرمانان آسيا، هرگز نتوانســتند نتايج خوبي كسب كننــد و معمــوال در مرحلــه اول يا دوم رقابتها از اين ميادين حذف شدند. با آنچه كه در مورد تيم ملي كشــورمان در آسيا و ردهبندي فيفا شاهد هســتيم بدون اغراق بايد گفت كه ايــن وضعيت نامطلوب ليگ برتر فوتبال كشــورمان در آســيا، هشتمي در آســيا و دلهره و نگراني هميشگي براي كم شدن سهميه فوتبال در ليگ قهرمانان آسيا، دست پخت مربيان وطني و بخصوص فدراسيون فوتبال كشورمان است.

اوضــاع ليگ برتر فوتبال كشــورمان، همانطــور كــه از ردهبندي كنفدراســيون فوتبال آسيا مشخص اســت، آنقدر خراب است كه حتي كمك تيم ملي به ليگ برتر هم فايدهاي براي اين ليگ نداشته و جايگاه بهتري نصيب كشــورمان نشد. طبق اعالم كنفدراســيون فوتبال آسيا امتيازات كسب شــده براي ليگهاي برتر آسيا، ۰۹ درصد شــامل آيتمهايي مثل نتايــج نمايندگان كشورها در دوره قبلي ليگ قهرمانان آسيا و ساير آيتمهاي حرفهاي است و ۰1 درصد امتيازات مربوط به نتايج تيم ملي آن كشور و ردهبندي آن در فيفا است، با اين اوصاف و با نتايج و ردهاي كه تيم ملي كسب كرده، تمــام كمكي كه تيم ملي ميتوانســته، به ليگ برتر كرده اســت كه با اين وجود بايد اين هشتمي در بين ۰1 كشور را به مربيان وطني و فدراسيون فوتبال تبريك گفت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.