مطمئنم ميتوانيد الهالل را ببريد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرســپوليس حدود 9 روز ديگر بايد در شــرايطي به مصاف قــدرت اول فوتبال عربستان برود كه سروش رفيعي و سيدجالل حسيني را در اختيار نخواهد داشت. اما دو بازيكن اصلي الهالل يعني ياســر القحطاني و شــمراني مليپوش نيــز در جبهه مقابل مصدوم هســتند و به اين بازي نميرســند پس شايد بازي از اين لحاظ در شرايط برابر برگزار شود اما طبيعتا جو ورزشگاه بيش از بازي رفت به سود ما ميشود.

بعــد از تســاوي نااميدكننــده مقابل الريان حاال برانكو ميخواهد تيمش را براي بازيهاي مهم پيش رو به لحاظ ذهني آماده كند. شــايد برخي تصور ميكنند كار صعود پرســپوليس در ليگ قهرمانان نشدني است اما برانكو با صحبتهاي روز پنجشــنبه در تمرينات نشــان داد به شــاگردانش ايمان دارد. ســرمربي پرســپوليس در بخشي از صحبتهايــش گفت: «در بازي بــا الريان بهتريــن عملكرد را داشــتيد و همه تالش خود را براي پيــروزي انجام داديد اما واقعا بدشــانس بوديم كــه در اين بــازي برنده نشــديم. هواداران شاهد تالش شما در اين بــازي بودند و حاال بهتر اســت اين بازي را فراموش كرده و روي بازيهاي آينده تمركز كنيد.»

وي بــا اشــاره بــه ديــدار تيمش با ماشينســازي هــم در جمع شــاگردانش گفت: «بايد بازي با ماشينســازي را ببريم تا قهرمانيمــان را قطعي كنيم و بعد از آن به بازي با الهالل فكر خواهيم كرد. اطمينان دارم با توانايي كه شــما داريــد ميتوانيم الهالل را شكســت دهيم و راه صعودمان از گروه را هموار سازيم.»

برانكــو كــه در مصاحبههــاي دو روز گذشــتهاش گفتــه بــود روي بازي با ماشينســازي و پديده تمركز كرده اســت در جايي درباره مسابقه با الهالل گفته بود: «با برد مقابل ماشينســازي و قهرماني در ليگ برتر، با تمركز باال به مصاف تيم الهالل ميرويم. ما پتانســيل الزم براي كسب سه امتيــاز مقابل حريف عربســتاني را داريم و بايد ثابت كنيم كه شايســته حضور در اين رقابتها هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.