با نيمكت خالي پيش به سوي قهرماني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فارغ از هــر نتيجهاي كه اســتقالل و تراكتورســازي در بازيهايشــان بگيرنــد پرســپوليس امروز در صورت بــرد در تبريز قهرمان خواهد شــد امــا برانكو بــراي اين بازي هم هيچ بازيكن شاخصي روي نيمكت ندارد تا اگر شــرايط پيچيده شد وارد ميدان شــود و كار را در بياورد. بــا توجه به تداوم دوري احمدزاده و نريمــان جهان از تركيب به احتمال زياد پرســپوليس با همان تركيب بازي با الريان و پيكان به مصاف ماشينسازي خواهد رفت تا كار را يكســره كند اما اگر در راه گلزني به مشــكل بربخــورد تنها عناصر تهاجمــياش روي نيمكــت جوانهايي مثل علوانزاده، طاهرخاني و كرمالچعب هســتند و طبيعتا نميتوان روي آنها حســاب كرد. با اين شرايط پرسپوليسيها اميدوارند بازيكنان اصلي مثل مســلمان، طارمــي و رفيعي در شــرايط خوب فني و بدني باشند تا كار بيخ پيــدا نكند و همين نفرات بــا رقم زدن يك پيــروزي ديگر قهرماني قاطع و شــيريني را تقديم هــواداران پرســپوليس كنند. جالب اينكه نيمكت پرســپوليس امــروز در حالي خالي به نظر ميرســد كــه دو بازيكن جوان اين تيم به نامهاي شــهاب زاهدي و محمد رحمتي كه در تيــم مقابل بازي ميكنند به عنوان نيروي مازاد از پرسپوليس جدا شدند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.