تلویزیون براي تماشای قهرمانی

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

درصورت قطعي شــدن قهرماني پرســپوليس در تبريز، جام قهرماني در هفته بيست و هشتم بعد از ديدار مقابل پديده در ورزشگاه آزادي به اين تيم اهدا ميشــود و به همين منظور تمهيدات ويژهاي در نظر گرفته شده است.مراسم نورافشاني در ورزشــگاه و روي سكوي قهرماني قرار اســت بــه صورت جالبي برگزار شــود و همچنين اهداي مدال و جام نيز صورت بگيرد. همچنين باشگاه پرســپوليس در نظر دارد اگر ورزشگاه آزادي در بازي با پديده پر شــود، براي تماشــاگراني كــه بيرون از اســتاديوم ماندهاند تلويزيونهــاي بزرگ LED مقابل باجههاي بليت فروشي قرار دهد تا هوادارانشان بازي با پديده را ببينند و بعد در جشن قهرماني شركت داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.