شكایت بي شكایت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه آمريكايي لس آنجلس بلوز كه بر ســر انتقال امير عابدزاده كــه ‪5 4،‬ فصل قبــل رخ داده بود، از پرســپوليس طلب داشــت، هنوز شــكايتي را به صورت رســمي ثبت نكرده اســت.روزبه وثوق احمدي كه مســوول رســيدگي به پروندههاي خارجي در فدراســيون بوده، در اين بــاره گفت: «من تا به حال چيزي در اين مورد نديدم. حداقل پروندهاي به دست ما نرسيده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.