برتری برادران صمیمی با ركوردهای پايین

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــای دووميدانــی آغــاز فصل قهرمانی كشــور در بخش مردان در حالي برگزار شد كه 200 دووميدانيكار با هم به رقابت پرداختند.

ايــن مســابقهها بــا شــركت 200 ورزشــكار از اســتانهای سراسر كشور از پنجشنبه ( 24 فروردين ماه) در ورزشگاه حافظيه شــيراز آغاز شــد كــه در برخي مواد چهرههاي شــاخص شــركت كردند امــا در موادي مثل 100 متــر، خبري از بهترينهاي ايران نبود.

در روز نخســت رقابتها، ورزشكاران در 10 مــاده به رقابت پرداختند كه در اين مادهها اين نتايج به دست آمد.

100 متر: اميررضا صديقی – خراسان رضوی - 10:55 ثانيه، سيدمهران حسينی – مازندران – 10:71 ثانيه، فرشــاد ادواری – اصفهان – 10:81 ثانيه

110 متــر بامانــع: ميــالد ســيار – كردســتان – 14:00 ثانيــه، ايمان ميرپور – فارس – 14:83 ثانيه، آرمين ســبحانی – 14:97 ثانيه

پــرش طــول: ســبحان طاهرخانی – قزويــن – 7/58 متر، محمــد ارزنده – خوزســتان – 7/40 متر، محمــد قائدزاده – بوشهر – 7/37 متر

1500 متر: مسلم نيادوست – فارس – 3:51:56 دقيقه، همايون همتی – كرمانشاه – 3:53:09 دقيقــه، حســين كيهانی – كرمانشاه – 3:58:09 دقيقه

400 متــر: علی خديــور – كيش – 46:44 ثانيه ، رضا ملك پور – قم – 47:96 ثانيه، محمد ماهيدشــتی – كرمانشــاه – 48:23 ثانيه

4 در 100 متــر امــدادی: آذربايجان شــرقی – 42:30 ثانيــه، زنجان – 43:47 ثانيه، كرمانشاه – 43:57 ثانيه

پرتاب ديســك: محمــود صميمی – چهارمحــال و بختيــاری – 58/59 متــر، محمد صميمــی – چهارمحال و بختياری – 56/94 متر، بهنام شــيری – اردبيل – 55/80 متر

پرتــاب وزنه: علی ثمــری – تهران – 18/62 متر، عليرضــا مهرصفوتی – تهران – 18/59 متر، عبدا... جمشــيدی – فارس – 18/50 متر

5000 متر: بهزاد مصطفوی – اصفهان – 15:03:27 دقيقه، حسن عابدی – فارس – 15:08:44 دقيقه، جليل ناصری – ايالم – 15:20:18 دقيقه

پــرش ارتفــاع: كيــوان قنبــرزاده – مازندران – 2/20 متــر، محمدرضا وظيفه دوســت – تهران – 2/15 متر، ســياوش سليمی – لرستان – 2/10 متر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.