وعده حل مشكالت در خانه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رييس فدراســيون هندبال در جمع اعضاي مجمع اين فدراسيون تاكيد كرد كه مشــكالت اين خانــواده بايد درون خانه حل شــود. مجمع عمومي ساليانه هيات هندبال فارس با حضور عليرضا رحيمي در شيراز تشكيل شد. رييس فدراســيون هندبال در اين مجمع ضمن خوشامدگويي به حاضران با بيان اينكه هندبال اســتان فارس در مسير رو به رشد خود توفيقهاي زيادي از جمله قهرماني ليگ برتر بانوان كشور توسط باشگاه شهيد چمران الرستان را كسب كرده، گفت: «با تالش تمام هياتهاي اســتانهاي كشور و خبرگان هندبال، آرامش و افتخار را به جامعه هندبال برميگردانيم.»

رحيمي ادامه داد: «ما مشــكالت هندبال كه همه حل شــدني هســتند را درون خانواده هندبال حل و فصل خواهيم كرد و نه در خارج آن.» همچنين در جلســه رييس فدراســيون هندبال با حيدرعلي كامياب، مديركل ورزش و جوانان استان فارس راهكارهاي تسريع روند رو به رشد هندبال فارس و نيازهاي هندبال استان به بحث و بررسي گذاشته شد و كامياب با اشاره به افتتاح و شروع به كار تاالر 4 هزار نفره صدرا شــيراز و امكانات گســترده بينالمللي هتلهاي شــيراز آمادگي خود براي ميزباني مسابقات بينالمللي و آسيايي را اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.