سنسيرو و نخستين شهرآورد چيني ميالن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اينتر امروز بعدازظهر در نخســتين شهرآورد تمام چيني ميان ميزبان ميان اســت بعد از آنكه روز پنجشنبه فروش روسونري با 740 ميليون يورو به كنسرســيوم چيني رسما انجام شد. سيلويو برلوسكني مالك سابق ميان قرار اســت امروز بهعنوان «هوادار شماره يك» باشگاه مورد تشويق ايستاده هواداران قرار گيرد. اينتر، آخرين تيم ايتاليايي كه توانســته ســه گانه ليگ، جام حذفي و ليگ قهرمانان را در ســال 2010 با مربيگري ژوزه مورينيو به دست آورد، ده ماه قبل به وسيله گروه سونينگ به مالكيت ژانگ جيندونگ خريداري شــد. براساس اعام باشــگاه ايتاليايي، جيندونگ اينتر را با 270 ميليون يورو از اريك توهير اندونزيايي خريده كه در اكتبر 2013 باشــگاه را از ماسيمو موراتي خريد.

اينتــر و ميــان در حالي بــه مصاف يكديگــر ميروند كــه پيروزي اميدهايشــان براي رسيدن به ســهميه ليگ قهرمانان را زنده نگه ميدارد. ميان با 20 امتياز اختاف نسبت به يوونتوس صدرنشين در رده ششم است اما با سهميه ليگ اروپا كه فعا در اختيار آتاالنتا است، تنها دو امتياز فاصله دارد. اينتر با دو امتياز اختاف هفتم اســت و با پيروزي در اين بازي خانگي به رده ششــم ميرود. ميان آخرين بار در نوامبر 2010 توانســته بهعنوان تيم ميهمان شــهرآورد دالمادونينا را ببرد و در پنج بازي به ميزباني اينتر دو تساوي و سه باخت به دست آورده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.