كاپلو: مالكان جديد ميالن به اندازه كافي قوي نيستند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فابيو كاپلو يكي از كساني است كــه نگران انتقال مالكيت باشــگاه ميان به چينيهاســت. كاپلو كه ســابقه مربيگري در ميان را دارد، در باره انتقال مالكيت روســونري بــه يونگهوگ لي و هــان لي، به شبكه اسكاي اسپورت ايتاليا گفت: «امروز روز خوبي نيســت چون من همــه چيزم را مديون برلوســكني هستم؛ كسي كه ميان را با شكوه ســاخت و از همان روز اول به من گفت تيمي تماشــايي ميسازد كه دهان همه ما را باز خواهد گذاشت. آن اوليــن قــدم او براي ســاختن ميانــي بود كه همه چيــز را برد. مــا فقط ميتوانيم اميدوار باشــيم كه مالكان جديد منابع مالي كافي براي رقابت با تيمهاي اســپانيايي، آلماني، انگليســي و پاريسنژرمن داشــته باشــند. البته اين گروهي كه مــن ميبينم به انــدازه كافي بــراي رقابت در اروپــا قوي به نظر نميرســد، حداقل از طوالني شدن رونــد اقدامــات آنها بــراي نهايي شدن مالكيتشــان اينگونه به نظر ميرسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.