اسماعيلي و پيشنهاد خارجي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكن جــوان اســتقالل با توجه به درخششــي كه در بازيهاي گذشته داشــته، منتظر دريافت پيشــنهادهاي خارج از كشــور اســت.ليگ شــانزدهم فوتبال ايــران در حالي كمتر از يك ماه ديگر به پايان ميرسد كه گفته ميشود فرشيد اســماعيلي با توجه به درخشش اين فصلش مورد توجه يكي دو باشــگاه روسي قرار گرفته است. اسماعيلي رابطه بســيار نزديكي با ســردار آزمون دارد و گفته ميشود قرار اســت مهاجم ايراني باشگاه روستوف براي حضور او در فوتبال اروپا اقدامهايي را انجام بدهد. فرشــيد اســماعيلي در اين 2 سال نمايش خوبي در تركيب استقالل داشته و ممكن است بعد از ســالها اين تيم را صاحب لژيونر در فوتبال اروپا كند. اسماعيلي در فصل جاري يكي از مهرههاي اصلي اســتقالل بوده و نمايش قابــل قبولي در اين تيم داشــته است به همين دليل اين بازيكن در محور توجه تيمهاي خارجي اســت و اين امكان وجــود دارد كه براي فصل آينده از تيم اســتقالل جدا شــود. اين خبر ميتواند بــراي منصوريان كه روي جوانهاي تيم حســاب بــاز كرده خبر ناراحت كنندهاي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.