حسنزاده: آقا رضا هنوز هم ليدر صبا در زمين است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - محسن آذري نیا ‪Mohsen Azari Nia‬

احمد حســنزاده در اين فصل نتوانست كامل در اختيار صباي قم باشــد اما حضور او در تركيب اين تيم هميشه موثر بوده و اين بازيكن صبا ميتواند بــا تجربهاي كه دارد در باز كردن دروازه استقالل موفق باشد. حسنزاده به خوبي شرايط تيمش را درك ميكند و در تالش است در هفتههاي باقيمانده بهترين عملكرد را براي صبا داشته باشد.

از بازي با تراكتورسازي شــروع كنيم، برد بسيار خوبي كسب كرديد.

بله، واقعا پيروزي دلچسبي بود و روحيه خوبي به بچهها داد. در اين ديدار كامال ميدانســتيم به دنبال چه چيزي هستيم و براي رسيدن به آن تك تك بازيكنان تالش كردند و زحمت كشيدند.

با وجود اينكه تيم شــما سه گل به ثمر رساند اما خودت در گلزني ناموفق بودي.

درســت اســت اما مهم برد تيم و كسب سه امتياز بود كه به دست آمد. من يكي دو هفته است كه توانستم كامل در كنار بازيكنان باشــم و احســاس ميكنم در بازي با تراكتورسازي به شرايط آرماني نرسيده بودم، با اين وجود تالش كردم بهترين عملكرد را داشته باشم ولي متاسفانه همانطور كه گفتيد در گل زدن ناموفق بودم. و يک بازي حساس مقابل استقالل... ؟

واقعا در بازي مهمــي امروز بايد به ميدان برويم. رويارويي با استقالل در چنين شرايطي واقعا سخت خواهد بود. اين تيم روزهاي موفقي را ســپري ميكند و به دنبال حفظ جايگاهش اســت و قطعاً تالش خواهد كرد حداكثر امتياز را از اين بازي كســب كند. در مقابل تيم ما هم دســت و پا بســته نخواهد بود. فكر ميكنم قادر به تكرار بازي خوبمان مقابل تراكتورســازي در رويارويي با استقالل هستيم و اگر باز هم همان اراده را داشــته باشيم ميتوانيم نتيجه خوبي در اين ديدار كسب كنيم. با اين وجود قبول دارم كه بازي سنگيني در انتظار هر دو تيم است.

رويارويي تو با آبي پوشــان در گذشته نشان ميدهد كه خوب به اين تيم گل ميزنــي، در اين ديدار منتظر گلزني تو باشيم؟

بــه اميد خدا، تالش ميكنم در وهله اول صبا موفق باشــد و در ثاني تالش ميكنم مثل گذشته دوباره دروازه استقالل را باز كنم. پيش از اين دو بار دروازه اســتقالل را باز كردم و اميدوارم به سومين گل در مقابل اين تيم برســم. بايد بگويــم كه در بازي نيم فصل اول نتوانستيم دروازه استقالل را باز كنيم و سه امتياز مال آنها شد اما در اين بازي حتما به فكر كســب هر سه امتياز هستيم. حاال يا با گلزني من و يا با گلزني ساير بازيكنان.

يک اتفاق خاص هم در اين ديدار رخ خواهد داد، يكي از بازيكنان خوب صبا و بازيكن سابق استقالل هم از جمع شما جدا خواهد شد و از فوتبال خداحافظي ميكند.

اين پايان كار همه ما فوتباليســتها است و دير يا زود بايد با زمين چمن خداحافظي كنيم. آقا رضا يك رهبر واقعي براي صبا بوده و هســت و دلگرم به وجود او هستيم. در رويارويي با استقالل هم او همچنان رهبر صبا در زمين خواهد بود و ما را تا پايان ليگ همراهي خواهد كرد. براي اين دوست عزيزمان آرزوي موفقيت دارم و اميدوارم در ادامه زندگي اش هم مثل گذشته موفق و سربلند باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.