عليعسگري: هميشه جلوي پرسپوليس انگيزه زيادي داشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

حمیدرضا عليعسگري كه سالها در پرسپولیس بازي ميكرد امروز باید با ماشینسازي تبریز مقابل تیم سابقش قرار بگیرد. آن هم در بازي مهمي كه تكلیف قهرماني لیگ برتر و سقوط یكي از تیمها را به طور صددرصد مشخص خواهد كرد. عليعسگري كه ظاهرا امید زیادي به ماندن تیمش در لیگ برتر ندارد، ميگوید كه همیشه انگیزه باالیي براي بازي مقابل تیم سابقش یعني پرسپولیس داشته. او این بار هم با وجود اینكه به لحاظ بدني شرایط خوبي ندارد اما سرشار از انگیزه است تا باز هم یكي از بهترین بازيهایش را انجام دهد. عليعسگري در مورد بازي با پرسپولیس، شرایط تیمش ...و توضیح ميدهد.

باتوجه به اینكه اصليترین گزینه ســقوط به حســاب ميآیید، شرایط تیمتان در آستانه بازي با پرسپولیس چطور است؟

شرايط تيممان خيلي خوب نيست اما با تمام قدرت آماده بازي با پرسپوليس ميشــويم. شــرايط خودم هم زياد خوب نيســت. من در ‪3 2،‬ روز گذشته به شدت مريض شدم و به خاطر ويروس جديدي كه آمــده، كال ‪3 2،‬ روز تب و لرز داشــتم كه به همين دليل نتوانستم تمرين كنم. فقط يك جلسه تمرين داشتم كه در فهرست 18 نفره تيمم هم قرار گرفتم. حاال بايد ببينيم آقاي كاظمي چه تصميمي دارد اما شرايط بدني خوبي ندارم. قول معروف آبرومندانه بازي خواهيم كرد.

انگار امیدي بــه ماندن در لیگ برتر ندارید و حتي همین شانس كم را نادیده ميگیرید؟

نه اما شــرايط جدوليمان خيلي بد است. البته هنوز اميد داريم اما هيچ شانسي براي ماندن نداريم.

ظاهرا یكي از مشــكالت تیمتان هم این بوده كه در هر بازي ‪6 5،‬ غایب داشتید؟

متاســفانه همينطور است و از اول نيــم فصل كه من آمــدم در هر بازي ‪6 5،‬ بازيكنمان را نداريم. هر بازي چند بازيكن مصدوم و محروم داريم و 6 هفته اســت كه من در پســت غيرتخصصيام بازي ميكنم. در كنــار اينها مشــكالت داوري هم خيلي اذيتمان كرد و به ما لطمه زد.

االن همه تیمها مدعي هستند كه داور امتیازات مهمي از آنها گرفته...

ما واقعا خيلي از اشــتباهات داوري لطمــه ديديــم. اگر آخر فصل اشــتباهات داوري را بررســي كننــد ميبينيــد كــه بيشترين لطمه را ما خورديم. حداقل از نيم فصل دوم كه من در ماشينسازي هستم، به اين صورت بوده.

حاال كــه مقابل تیم ســابقتان بــازي دارید، چقدر بــراي بازي برابر پرسپولیس انگیزه داري؟

خب مــن در همــه بازيهاي اين فصل انگيزه زيادي داشــتم و تمام توانم را گذاشــتم. صددرصد بازي امروز هم خيلي برايم مهم اســت و شــخص بنده يكسري انگيزههاي خــاص دارم. هــر چند كه به لحاظ بدني شــرايط خوبي نــدارم اما اگر بازي كردم بدون شــك بهترين بازيام را انجام خواهم داد.

بازي امروز به گونهاي براي شــما شــادي به دنبال خواهد داشت. اگر ببرید شانستان را براي ماندن بیشتر ميكنید اما اگر ببازید هم شاهد جشن قهرماني تیم ســابقتان پرسپولیس خواهید بود...

مطمئن باشــيد من اول از همه از افتادن تيمم ناراحت ميشــوم. اينجا هم ســومين يا چهارمين تيمي اســت كه با آن جلوي پرســپوليس بازي ميكنم اما در هر تيمي كه بــودم بهترين بازيام را جلوي پرســپوليس انجام دادم چون بايد براي تيمي كه در آن هستم و از آنجا پول ميگيرم كار كنم تا پولم حالل باشد. پس با بيشترين توان مقابل پرسپوليس بازي خواهم كرد اما اگر پرســپوليس قهرمان شد. به آنها تبريك ميگويم. به هر حال روي كاغذ شانس اول قهرماني هستند و اگر نبرند اما قهرمان ميشــوند. اميدوارم هر چه خير اســت اتفــاق بيفتد و بدون شك لياقت پرسپوليسيها قهرماني است.

قبــل از بــازي ســمت نیمكت پرسپولیس ميروي؟

صددرصــد. من قبال با ســيدجالل، حسين ماهيني، محســن مسلمان، فرشاد احمدزاده و كمال كاميابينيا همباري بودم.

چه نتیجــهاي را براي بازي امروز پیشبیني ميكني؟

اميدوارم بازي خوبي انجام بدهيم اما نتيجه را نميتوانم پيشبيني كنم.

اگر به پرســپولیس گل بزني، چه كار ميكني؟ - صددرصد شادي نميكنم. براي این بازي به جز شــما كه به لحاظ بدني شرایط خوبي ندارید ظاهرا پیام صادقیان دیگر پرسپولیسي سابق هم مصدوم است و نميرسد...

بلــه، ما به جز پيــام، چند مصدوم ديگر هــم داريــم. بهمن كامــل، حبيب گرداني، ســعيد قائدي مصدوم هســتند و احمد كامدار هم محروم است.

پس امین حاجمحمدي به این بازي ميرسد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.