يحيي در ظلمات «ليگ يك»

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

يحيي گلمحمدي كه شــايعات بازگشتش به ليگ برتر فوتبال كشور در فصل آينده همه جا شــنيده ميشــود روزهاي بدي را در «ليگ يك» ميگذراند. موقعي كه وي به جانشيني فيروز كريمي (كه به صنعت نفت در ليگ برتر رفت) هدايت اكســين البرز را در دست گرفت، بانيان اين انتصاب اميدوار بودند وي بتواند تحول مورد نظر آنها را در تيم سريعا به وجود آورده و اكســين را ليگ برتري كند. در آن زمان وقــت كافي هم براي اين مهم وجود داشــت و فرصتها تنگ و اندك نبود اما 15 هفته بعد از آن رويداد هم اكســين پيشرفتي نداشته و بين 18 تيم حاضر در ليگ دسته اول فقط در جاي دهم قرار دارد و هم يحيي با ايجاد تنشهايي گرد خود و تيمش به ظلمات اين ليگ پا نهاده اســت. اين هفته كه اكسين 2 بر يك به سپيدرود رشت صدرنشين ليگ و اميدوار اصلي صعود به ليگ برتر باخت شايد اتفاق مهم و غيرمنتظرهاي شــكل نگرفته باشد و اين نتيجه دور از شرايط دو تيم و فضاي ليگ نبود ولي حساسيتهاي ليگ و فشردگي مسابقات و صعودي كه براي اكســين شكل نگرفته، طاقت يحيي را كاهش داده و او را حتي به درگير شدن با مسووالن مسابقات و حمله به سمت داور هم كشانده است.

فشارهاي جانبي

اينها در حالي شكل گرفته كه هر فرد آشنا با گلمحمدي نيك ميداند او در طول عمر ورزشــياش چقدر آرام و مبادي آداب بوده و از درگيريها پرهيز داشته است و در زمان بازيگرياش هم مظهر آرامش و خوش اخالقي بود. وي چه در 5 ماه و اندي كه هدايت پرســپوليس را برعهده داشت و چه در دوره 3 ماهه سرمربيگرياش در صبا و دوره يك ساله حضورش در نفت تهران و دو ســال و اندي هدايت ذوبآهن معموال از جاده آرامش و متانت خارج نميشــد و با اينكه در چند مورد با ايــن و آن درگيري پيدا كرد اما هيچگاه در اين زمينه پيشــقدم نشد و اين سايرين بودند كه براي وي شاخ و شــانه كشــيدند. با اين اوصاف تغيير رويه او در اكسين و در اولين فصل سرمربيگرياش در «ليگ يك» بيشتر محصول مسائل جانبي و فشارهايي است كه به وي وارد شده و او را از جاده آرامش خارج ساخته است.

جدایي محتوم

شايد هم بايد خود يحيي را بابت اين وضعيت مقصر شمرد. وي مسوول قطع ارتباط كارياش با ذوبآهن و جدايياش از ليگ برتر كه فضاي آن را نيك ميشناسد، نبود و اختالف سليقه وي با سعيد آذري مديرعامل باشگاه ذوبآهن پايهگذار آن وضعيت به رغم موفقيتهاي بزرگ او در دو فصل نخست استقرارش در فوالدشهر شد ولي ميتوانست و بايد در انتخاب بعدياش دقت بيشتري را به خرج ميداد و لزوما به «ليگ يك» كه دنياي كامال متفاوتي دارد، نميرفت. شش ماه و انــدي بعد از آن جدايي نه ذوبآهن (به رغم صعودش در جدول ردهبنــدي در قياس با زمان يحيي و شــرايط قابل قبولش در ليگ قهرمانان آسيا) همان جايگاه و منزلتي را دارد كه آذري و هواداران ميخواستند و نه يحيي توانسته است اكسين را به اهدافش برساند. جدايي، كار و راه محتوم بين دو طرف قضيه (گلمحمدي و اكسين) در پايان فصلي است كه فقط 3 هفته تا آن راه و زمان باقي مانده است.

بازندههاي دوطرفه

كارنامــه اكســين در فصلي كه نيمــي از نتايجش بايد به پاي يحيي نوشــته شــود، مشــتمل بر 11 برد، 9 تساوي و 11 باخــت و 35 گل زده و 28 گل خــورده اســت و اين كارنامــهاي تقريبا ير به ير و به تبع آن ناقض چيزي اســت كه منصوبكنندگان يحيي ميخواســتند. پيشينه كار خوب گلمحمدي در اصفهان و نفت تهران كه نشان ميدهد وي با تيمهاي نه چندان پرستاره خوب كار ميكند، از داليل اصلي سوقدهنده مديران اكسين به سمت گلمحمدي بود و همه دشــواريها و تلخيهاي «ليگ يك» كــه فرهنگ و زباني مخصوص به خود دارد، مســالهاي اســت كه گلمحمدي را به بازگشــت به ليگ برتر تشــويق ميكند. اين بازي دوطرفهاي است كه گلمحمدي پس از چند فصل خوب قطعا برنــده آن نبوده و به اعتبار كاري خود نيز لطمه وارد كرده است.

به هر حال بــازي امروزتان مقابل پرسپولیس آخرین شانس براي ماندن در لیگ برتر است...

تيم ما يك مقدار فرصتسوزي كرد و حاال به جايي رسيديم كه شانسمان براي ماندن در ليگ برتر خيلي پايين اســت. با ايــن حال با تمام قوا به زمين ميرويم و به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.