بدهي 3-4 ميلياردي پرسپوليس و استقالل به ورزشگاه آزادي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پرســپوليس بــا اين همه هــوادار و پتانســيل انســاني بايد از ميزبانيهايش درآمدزايــي كند و به خودكفايي برســد امــا حتي براي زميني كه در آن مســابقه برگزار ميكند بدهي ميلياردي دارد. سيد حســن طباطبايي مدير مجموعه ورزشي آزادي در مــورد بدهي نجومي 2 باشــگاه اســتقالل و پرســپوليس به اين ورزشگاه ميگويد:«ميزان بدهي آنها به ما مشخص است اما در حال حاضر حضور ذهن ندارم كه مبلغ دقيق مطالبات ما چقدر اســت.» وي با تاكيد بر اينكه هر كدام از دو باشگاه بزرگ پايتخت حدود ‪4 ۳،‬ ميليارد به اين مجموعه بدهكارند در پاســخ به اين سوال كه چه برنامهاي براي وصول مطالباتشان دارد، مــي گويــد: «قطعا بــه دنبال اين موضوع هستيم تا مطالبات خود را وصول كنيم اما اولويت ما تعامل با باشــگاههاي بزرگ پايتخت اســت. تاكنــون مذاكراتي را با مســووالن هر 2 باشــگاه داشتهايم و اميدواريــم كه بتوانيم مطالبــات خود را بگيريــم.» طباطبايــي در واكنش به اين مســاله كه آيا ميتواند پيش از آغاز فصل جديد ليــگ برتر، پول خــود را بگيرد يا خير، ميگويد: «تمام هدف ما اين اســت كه پولمــان را بگيريم اما فشــار زيادي نميآوريم چون دوست داريم اين اتفاق با تعامل رخ دهد. مذاكرات را ادامه ميدهيم چون ما هــم به اين پول احتياج داريم اما تأكيد ميكنم كه بناي ما تعامل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.