دوازدهمين گل به خودي ليگ شانزدهم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روز گذشــته و در جريــان ديــدار تيمهــاي صنعــت نفت آبادان و ســياه جامگان، دوازدهمين گل به خودي ليگ شانزدهم نيز به ثمر رسيد. دقيقه سي و سوم ديدار تيمهاي صنعت نفت آبادان و سياه جامگان دوازدهمين گل به خودي ليگ شانزدهم رقم خورد، در اين دقيقه حركت زيباي رضا جبيره از كنار محوطه جريمه بــا ضربــه او به ســوي دروازه مشهديها همراه شــد كه در ميانه راه وحيد عسگري با قطع توپ به دنبال دفع آن بود كه بــه ناگاه دروازه خودي را باز كرد تا ســياه جامگان نيز براي اولين بار طعم گل به خودي را بچشد. پيش از اين تيمهاي ماشين سازي(3 بار)، پيكان(2 بار)، استقالل خوزستان(2 بار)، گسترش فوالد، فوالد خوزســتان، صبــاي قم و سپاهان توســط بازيكنان خودي دروازه خود را باز شــده ديدند. تكرار اين گلها در بــازي تيمهايي كه از بازيكنان جوان بهره ميگيرند، نشــان ميدهد بازيكنان كم تجربه و به خصوص بازيكنان مدافعي كه بيشتر در خط حمله تيمشان حاضر ميشــوند، ميتوانند مســتعد بازكردن دروازه خودي باشند. هر چند در خيلي از مواقع هم گل به خوديها معموال روي يك اتفاق نادر به وقوع ميپيوندد. شايان ذكر اســت كه محمد نصرتــي نيز با دو بار باز كردن دروازه تيم ماشــين سازي پرتلفات ترين بازيكن بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.