نماینده‌ایران‌برد‌و‌حذف‌شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بسكتبال دانشگاه پيام نور در آخرين بازي مرحله گروهي مســابقات بسكتبال ســه در سه دانشجويان آسيا مقابــل مالزي به پيروزي رســيد و در نهايت بــا دو برد و ســه باخت از دور رقابتها كنار رفت.

در ادامــه رقابتهاي بســكتبال سه در ســه قهرماني دانشجويان آسيا در مالزي و در آخريــن دور از مرحله گروهي تيم دانشــگاه پيام نور نماينده كشورمان به مصاف تيم مالزي ميزبان رقابتها رفت.

نماينــده ايــران در ايــن بازيها توانســت با نتيجه 21 بر 15 اين تيم را شكست دهد اما با دو پيروزي و سه شكست از صعود به مرحله نيمهنهايي باز ماند. در اين گــروه دو تيم چين و مغولســتان موفق به حضــور در جمع چهار تيم برتر شدند. همچنين از گروه دوم اين مســابقات هم دو تيم مالزي و تايلند به ديــدار نيمهنهايي راه پيدا كرده بودند.

دو تيم اول اين مسابقات به رقابتهاي ليــگ جهاني بســكتبال دانشــجويان كه شهريور ماه امســال در كشور چين برگزار ميشود راه خواهند يافت.

سومين دوره رقابتهاي قهرماني بسكتبال ســه در سه دانشجويان آسيا از 23 تــا ۷2 فروردين مــاه در مالزي برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.