بستن قرارداد كالن با سانچس، مايه دردسر ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در حالي كــه همه هواداران آرســنال نگران از دســت دادن الكســيس ســانچس هســتند، آرســن ونگر اظهارنظــري درباره اين مهاجم شــيليايي انجام داد كه احتمال جدايياش از توپچيهــا را افزايش ميدهد. مربي فرانســوي آرســناليها نگران است كه عقد يك قرارداد كالن با سانچس باعث ايجاد تفرقه در رختكن آرســنال و مايه دردسر اين تيم شود.

ونگر كامال آگاه اســت كه آرسنال بايد ســقف حقوقهــاي فعلياش را بــاال ببرد تا براي نگه داشــتن ســانچس شانسي داشته باشــد اما در شــرايطي كه مسعود اوزيل هم خواهان چنيــن حقوقي اســت، ونگر نگران است كه بستن چنين قراردادهايي روي ديگر بازيكنانش تأثير منفي بگذارد.

مربي توپچيها در پاسخ به اين سوال كه آيا نگران است كه باشگاه به يكي از ستارههاي تيــم او حقوقي هنگفت بدهــد و در نتيجه آن اتحــاد رختكن تيم از بيــن برود، گفت: «هميشه نگران رخ دادن چنين اتفاقي بودهام اما ما بايد بپذيريم كه در دنياي مدرن امروز زندگي كمي عوض شده است. ما هميشه يك برنامه حقوقي داشــتيم كه مورد احترام بود و بازيكنان االن خيلــي راحتتر پول زيادي درميآورنــد. با اين حال ما گزينههاي زيادي داريم. بعضــي از افراد با من تماس ميگيرند تا بگويند «فقط هرچه او (بازيكن) ميخواهد بــده» اما با اين وضع ديگر شــما نميتوانيد ســاختار پرداخت حقوقها را رعايت كنيد و باشگاه را هم به دردســر خواهيد انداخت.» چندي پيش ونگر شــايعه پرداخت دستمزد 300 هزار پوند در هفته به ســانچس با هدف دور نگه داشــتن او از چلســی و سيتی را رد كرد. ســانچس و اوزيل هــر دو فصل آينده قراردادشان به پايان ميرسد و ونگر هم ابراز اميدواري كرده اســت كه باشگاه براي حفظ اين دو ســتاره با آنها به توافق برســد. او اما االن ميگويد كه اين كار بايد بدون ولخرجي صورت بگيرد و اين در حالي است كه بعيد به نظر ميرسد سانچس و اوزيل به رقمي كمتر از 250 هزار پوند كــه حقوق بازيكنان طراز اول ليگ برتر است، رضايت دهند و اين يعني افزايش 100 هــزار پوندي در حقوق هفتگي آنها در حالي كه قرارداد ســاير بازيكنان تيم از جمله آرون رمزي، جك ويلشر و چمبرلين هــم رو به پايان اســت و آنها ممكن اســت درخواســت حقوقي به مراتــب باالتر از رقم مدنظر باشگاه داشته باشند.

ونگر ادامــه داد: «تصميمگيري درباره قراردادها بايد واقعبينانه بوده و منافع باشگاه هميشه در اولويت باشد. من درك ميكنم كه حفظ بازيكنان بزرگ جزو اولويتهاي باشگاه است اما در نهايت حتي براي بازيكنان بزرگ هم بايد حقوقــي در نظر بگيري كه از عهده پرداختش برميآيي.» ونگر درباره پيشــنهاد چينيها به سانچس هم گفت: «فكر ميكنم براي بازيكنان طراز اول، بازي در كنار بهترين بازيكنان و بهترين ليگها اولين اولويت باشد و در حــال حاضر ليگ برتــر انگليس جايي اســت كــه هم خــوب حقــوق ميدهد هم بازيكنــان خوبي در آن بــازي ميكنند. پس به نظر من االن بحــث رفتن به چين مطرح نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.