‌نويدكيا‌يا‌عقيلي؛‌ضلع‌سوم‌دستياران‌كيست؟

اگر کرانچار در سپاهان بماند، برنامههاي ویژهاي براي تشكيل کادر فني قدرتمند در سر دارد. یك مربي کروات و یك مربي ایراني، همراه با تونچي که حاال وظيفه تمرین با دروازهبانها را بر عهده دارد کادر فني کرانچار را تشكيل خواهند داد. ژلكو سوپيچ گزینه کروات کرانچار اس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - امیر اسدی ‪Amir Asadi‬

اينها اما فقط براي اين فصل اســت. كرانچار نيز همينطور. او تا پايان ليگ شانزدهم با سپاهان قــرارداد دارد و بــراي فصل بعد هنــوز تصميمي براي ادامه كار در اصفهان يا بازگشــت به كرواسي نگرفته. كرانچار كــه در فوتبال ايران به يك مربي باشــخصيت و كاربلد شهره اســت، بدش نميآيد ســرمربي ســپاهان بماند اما براي ادامه همكاري شرط و شــروطي دارد. شــروطي مانند اختصاص بودجــه باال بــراي تيم فوتبال و جــذب بازيكنان بزرگي كه بيايند و افتخارات گذشــته ســپاهان را تكرار كنند.

اگر اين شــروط از ســوي مديران ســپاهان پذيرفته شــود، آنگاه كرانچار قرارداد جديدي امضا خواهد كرد. قراردادي با هــدف قهرماني در ليگ هفدهم و حضوري موفق در ليگ قهرمانان آســيا. البته در صورت صعود.

كرانچار البته برنامههــاي خود را براي فصل بعد از حاال نوشــته و آنها را آماده كرده. نخستين هدف كرانچار، تشــكيل كادر فني قدرتمند است. كادري كــه خودش در راس آن قرار دارد و مربيان ديگري هم كنارش. او برنامه ويژهاي براي تشكيل اين كادر فني قوي در ســر دارد. حضور يك مربي كــروات، يك مربــي ايراني و البتــه تونچي كه از حــاال به كادر فني اضافه شــده و وظيفه تمرين با دروازهبانها را بر عهده گرفته.

مربي كروات مورد نظر كرانچار كســي نيست جز ژلكو سوپيچ. مربي 42 سالهاي كه ابتداي فصل دســتيار اول كرانچار در دينامو زاگرب بود و همه كاره فنــي تيم. ســوپيچ دوران بازيگري خود را از باشــگاه زاگرب آغاز كرد و ســپس به بوندس ليگا رفت تا پيراهن بوروســيا مونشن گالدباخ را بر تن كند. او كه يك هافبك دفاعي مقتدر بود 52 بازي در بوندس ليگا انجام داد و ســپس پيراهن آلن را پوشيد و 20 گل براي اين تيم به ثمر رساند.

سوپيچ در بازگشــت به كرواسي، پيراهن ان

کرانچار برنامههاي خود را براي فصل بعد از حاال نوشته و آنها را آماده کرده. نخستين هدف کرانچار، تشكيل کادر فني قدرتمند است. کادري که خودش در راس آن قرار دارد و مربيان دیگري هم کنارش.

كي زاگرب را پوشــيد، سپس به اسالون بلوپو رفت و در نهايت هم به لكوموتيو زاگرب رفت تا سال 2011 فوتبال خود را با اين تيم به پايان برســاند. ســوپيچ دوران مربيگري خود را در باشــگاه رودس آغاز كرد. او حد فاصل سالهاي 2014 تا 2015 سرمربي اين تيم بود و در ليگ كرواسي عملكرد موفقي ارائه كرد. ســپس هدايت تيم دوم دينامو زاگــرب را بر عهده گرفت و باز هم نشان داد كه مربي آينده داري است.

مديران دينامو وقتي ديدند سوپيچ موفق است پســت جديدي براي او در نظــر گرفتند. مدير فني دينامو زاگرب، تجربه بعدي ســوپيچ بود و البته پس از آن دستياري كرانچار. ســوپيچ ابتداي فصل كنار كرانچار حضور داشت و طراحي تمرينات و حتي ارنج بازيكنــان بر عهده او بود. با خروج كرانچار از دينامو، سوپيچ براي 4 تا 5 بازي سرمربيگري دينامو زاگرب را بر عهده گرفــت و تا انتخاب مربي جديد مرد اول كادر فني بود. ســوپيچ حاال منتظر تصميم كرانچار اســت. اگر او در اصفهان بماند، قطعا ســوپيچ هم به اصفهان ميآيد تا دوباره كار با كرانچار را تجربه كند.

اما دستيار ايراني. كرانچار براي انتخاب بهترين گزينه، تفكرات بســياري در ســر دارد. گويا او چند هفته قبل از محمود كريمي خواســته تا به سپاهان برگردد و دوباره در كادر فني مشــغول فعاليت شود. خواســتهاي كه با پاســخ منفي كريمي مواجه شده. كريمي عالقهمند نيســت فعال به سپاهان برگردد و دوباره به عضويت كادر فني در بيايد.

گزينه بعدي كرانچار محرم نويدكيا اســت. كاپيتان ســابق ســپاهان كه رابطه حسنهاي با كرانچار دارد اما بعيد اســت به ايــن زوديها و تنها پس از گذشــت يك فصل دوري به سپاهان برگردد و اين بار در كادر فني مشــغول مربيگري شــود. در مقطع قبل كه كرانچار ســرمربيگري ســپاهان را بر عهده داشت، نويدكيا دست راست او بود. حــاال كرانچار عالقهمند اســت تا دوران مربيگــري نويدكيا با همكاري او آغاز شــود اما به نظر نميرســد كاپيتان ســابق سپاهان با اين پيشنهاد موافقت كند.

بعد از نويدكيا نوبت ميرســد به هادي عقيلي. مدافع 37 ســاله و ســابق ســپاهان كه االن يك و نيم فصــل از آخريــن حضورش در زميــن فوتبال ميگذرد. عقيلي كه فصل قبل با ايگور اســتيماچ به مشــكل خورد و از ليست سپاهان خارج شد، يكي از گزينههــاي مورد عالقه كرانچار براي حضور در كادر فني اســت. اگر حضور نويدكيــا به هر دليلي منتفي شود، عقيلي نخســتين انتخاب كرانچار خواهد بود. مدافعي كه ديگر قيد فوتبال را زده و آماده حضور در عرصه مربيگري است.

همه اينها تفكــرات زالتكو كرانچــار، البته در صورت تمديد قرارداد با ســپاهان است. او كه دوست ندارد اعتبار چند ســاله اش در فوتبال ايران از بين بــرود، از حاال به دنبال تشــكيل كادر فني قدرتمند است تا شايد بتواند عناوين قهرماني سپاهان در ليگ برتــر را تكرار كند. عناويني كه االن دو، ســه فصلي است از سپاهان فاصله گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.